Monthly Archives: November 2017

Latest Posts

แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

หลักฐานสำคัญที่จะทำให้คุณทึ่งในอดีตของเมืองน่านกับความเป็นเมืองเก่าและอู่อารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของไทย คือ แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก ซึ่งมีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตในลักษณะเฉพาะของตัวเองและน่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีการขุดพบตามแหล่งฝังศพของคนในสมัยก่อนโดยเฉพาะแถบเทือกเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ศรีสะเกษบวชใจทั้งจังหวัดปลอดอบายมุข

ศรีสะเกษบวชใจทั้งจังหวัด ปลอดเหล้าบุหรี่พนัน ต้นแบบของโลกรองผจก.สสส.ประกาศทำ MOU อีก 2 ปี กลับมาดูงาน ต้นแบบจังหวัดแรกของเมืองไทยและแห่งเดียวในโลก รณรงค์จังหวัดศรีสะเกษเมืองหอมกระเทียม บวชใจทั้งจังหวัดให้มีสุขภาวะปลอดเหล้า-บุหรี่และการพนัน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการจัดโครงการงานบุญปลอดเหล้าปลอดการพนัน 14 งานบุญ