Category Archives: travel news

Latest Posts

บ้านแมวไทยโบราณ

สถานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทยที่ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียง 5 สายพันธุ์ ได้แก่ แมววิเชียรมาศ แมวสีสวาด แมวศุภลักษณ์ แมวโกนจา และแมวขาวมณี เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องคุณสมบัติและลักษณะ ที่ถูกต้องของแมวไทย

เขื่อนแม่กลอง

เขื่อนแห่งแรกของจังหวัดที่สร้างขึ้นเหนือลำน้ำแม่กลองเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญที่สุดในโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำแม่กลองโดยรับน้ำต่อจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเขื่อนแม่กลองนั้นครอบคลุมพื้นที่ 3 ล้านไร่ที่กินอาณาเขตของจังหวัดสุพรรณบุรี